Σχεδιάζοντας το Intraprise

Οι παραδοσιακές μορφές οργανωτικής κουλτούρας, δηλαδή όλων αυτών που καθορίζουν τις συμπεριφορές, τις αξίες, τον προσανατολισμό και τον ‘τρόπο που λειτουργεί’ μια επιχείρηση ή μια εταιρεία, ειδικότερα στον απαιτητικό και ανταγωνιστικό κλάδο των ΤΠΕ, φαίνεται να μην μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις και τις ραγδαίες αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση της δημιουργικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου που δραστηριοποιείται εντός ενός οργανισμού, και η ταυτόχρονη εγκατάλειψη άκαμπτων μοντέλων εταιρικής οργάνωσης που δεν καλλιεργούν όσο θα έπρεπε την ενδοεταιρική παραγωγή γνώσης και καινοτομίας φαίνεται να είναι μονόδρομος για τα σύγχρονα εταιρικά περιβάλλοντα. Η ανάγκη για αυξημένη παραγωγικότητα, καινοτομία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και διασφάλιση συγκριτικών πλεονεκτημάτων στον κλάδο των ΤΠΕ πιέζουν ολοένα και πιο επιτακτικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Οι ενδο-επιχειρηματίες, τα αναξιοποίητα δηλαδή επιχειρηματικά μυαλά μιας εταιρείας, είναι οι κατάλληλοι φορείς που μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή τρόπου σκέψης και την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Μπορούν να εντοπισθούν και στη συνέχεια να ενθαρρυνθούν για να αναλάβουν δράση σε όλα τα επίπεδα του οργανωτικού σχήματος μιας εταιρείας, ενώ αυτό που μένει να κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες είναι να τους το επιτρέψουν, εισάγοντας την ενδο-επιχειρηματική κουλτούρα στον ορίζοντα των στόχων και των προσδοκιών τους.
Κάτι τέτοιο απαιτεί με τη σειρά του τον προσεκτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών μοντέλων με θεωρητικό αλλά και πρακτικό προσανατολισμό για την εισαγωγή και στη συνέχεια την αξιοποίηση της ενδο-επιχειρηματικής κουλτούρας προς όφελος των εργοδοτών, των εργαζόμενων, των διοικητικών στελεχών και του συνόλου του εταιρικού οικοσυστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι του έργου

To Intraprise σχεδιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενδοεπιχειρηματικών πρακτικών, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εταιρειών στον κλάδο των ΤΠΕ, ενώ θα στοχεύει παράλληλα στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ποιοτικής παραγωγικότητας. Στην προσπάθεια αυτή λαμβάνονται υπόψη ανάγκες αλλά και περιορισμοί – διαθέσιμος χρόνος, γραφειοκρατικοί περιορισμοί κλπ. – όπως διαπιστώνονται σε ποικιλία εταιρικών περιβαλλόντων. Ως εκ τούτου οι κεντρικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Η ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων ενδοεπιχειρηματικού τρόπου σκέψης και δράσης με τη βοήθεια κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί και θα καλύπτει θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις του θέματος. Το υλικό θα είναι δομημένο σε ξεχωριστές εκπαιδευτικές ενότητες (modules) ενώ θα περιέχει πρακτικές οδηγίες, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων κλπ.
  • Η υποστήριξη των εκπαιδευόμενων στην πρακτική εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων ενδοεπιχειρηματικότητας στο εργασιακό τους περιβάλλον, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του καθημερινού τρόπου εργασίας μέσα από ένα μοντέλο υβριδικής εκπαίδευσης (blended learning) που συνδυάζει πρόσωπο-με-πρόσωπο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενεργή συμμετοχή, αυτό-αξιολόγηση και αμοιβαία μάθηση σε πραγματικές συνθήκες
  • Η ενίσχυση του μοντέλου εκπαίδευσης και μάθησης στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με τους τρόπους που αξιοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή του ενδοεπιχειρηματικού μοντέλου, περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, και διαστάσεις που πρέπει να προσεγγισθούν για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων
  • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου και αξιολογημένου εκπαιδευτικού υλικού για την ενδοεπιχειρηματικότητα που εστιάζει στις εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ, αλλά και πέρα από αυτές, με απώτερο στόχο την αξιοποίησή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρα από τον χρονικό ορίζοντα του έργου.

Η διεθνής κοινοπραξία του Intraprise

Το Intraprise υλοποιείται από τη διεθνή κοινοπραξία 9 οργανισμών σε 6 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που είναι ο συντονιστής του έργου και την εταιρεία RNDO στην Κύπρο, τους οργανισμούς MTC sprl και Eurocio στο Βέλγιο, τις εταιρείες Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. και Found.ation στην Ελλάδα, την εταιρία Melius s.r.l στην Ιταλία, την εταιρεία Singular Logic στη Ρουμανία, και τον οργανισμό Rambla Asesores (RBS) στην Ισπανία. Η κοινοπραξία συνδυάζει επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στα πεδία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, αλλά και της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα στον κλάδο των ΤΠΕ και της δυναμικής του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Το έργο ξεκίνησε τις δράσεις του το Σεπτέμβριο του 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2017.